Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

CSERGŐ Autóalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  • Cím: 1139 Budapest, Teve utca 44-46.
  • Adószám: 10979161-2-41
  • Közösségi adószám: HU10979161
  • Cégjegyzékszám: 01-09-365490

Telefonszámok:

  • 06-1-330-0000
  • 06-1-330-0010
  • 06-30-330-0010

Fax: 06-1-238-0401

E-mail: kisker@csergoe.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelő”) a személyes adatok védelméről és az egyéb adatvédelemről szóló

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv”) való maradéktalan

megfelelés érdekében az alábbiak szerint tájékoztatja  a csergowebshop.hu  weboldalon elérhető webshop-ot (a továbbiakban:

„Webshop”) használó fogyasztókat (a továbbiakban: „Érintettek”, külön-külön mint „Érintett”).

Jelen Adatvédelmi tájékoztató egyben adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat is, amelynek célja, hogy

biztosítsa az Adatkezelő tevékenysége során az Érintettek személyes adatok védelméhez fűződő

információs önrendelkezési jog érvényesülését, valamint az Adatkezelőnek a Webshop-pal

összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységének jogszerűségét.

A Webshop-ot kizárólag fogyasztók használhatják abból a célból, hogy a Webshop-on keresztül

termékeket rendeljenek az Adatkezelőtől, és hogy a termékek megrendelésének céljával közvetlen

összefüggésben előzetesen tájékozódjanak a termékek jellemzőiről.

1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli az Érintettekkel összefüggésben.

1.1. Regisztrációs adatok

Azt követően, hogy az Érintett a Webshop menüjéből elérhető ’Regisztráció’ menüponton keresztül –

többek között a személyes adatai megadásával - regisztrálja magát az Adatkezelőnél, az Adatkezelő az

alábbi személyes adatokat kezeli az Érintettről:

a) az Érintett neve;

b) az Érintett által megadott cím irányítószáma;

c) az Érintett által megadott cím rendeltetési helye (azaz a település);

d) az Érintett által megadott cím közterületi címe, (út, utca, egyéb közterület neve és a házszám)

és ha vannak, a közelebbi címadatokat (emelet, ajtó, lépcsőház)

e) az Érintett által megadott email cím;

f) az Érintett által megadott telefonszám;

g) az Érintett választása azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelő mely kirendeltségén (telephelyén,

fióktelepén, székhelyén) kívánja átvenni az Érintett által megrendelni kíván árut;

h) az Érintett ráutaló magatartás útján tett, önkéntes hozzájárulása, amely az Érintett akaratának

önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely a jelen Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat által

adott tájékoztatáson alapul, és amellyel az Érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a jelen 1.

fejezetben meghatározott személyes adatok - teljes körű – kezeléséhez;

(a továbbiakban együttesen mint „Regisztrációs adatok”). A Regisztrációs adatok a Webshop felületén

keresztül nem módosíthatók.


1.2. Felhasználói adatok

Az Adatkezelő az Érintett regisztrációjának beérkezését követően az alábbi adatokat rendeli az

Érintetthez:

a) az Adatkezelő által generált, és az Érintett azonosítását szolgáló felhasználónév. A

felhasználónév nem módosítható;

b) az Adatkezelő által generált, és az Érintett azonosítását szolgáló jelszó. Az Érintett jelszót a

Webshop felületén keresztül a ’Beállítások’ menüpont ’Jelszó változtatás’ almenüpontjában

módosíthaja.

Az Adatkezelő az felhasználónévről és jelszóról email útján (a továbbiakban: „visszaigazoló email”)

azon az email címen értesíti az Érintettet, amelyet az Érintett a regisztrációja során megadott. Az Érintett

a visszaigazoló email megérkezését követően köteles a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni az általa

választott másik jelszóra.

Az Adatkezelő kifejezetten kéri az Érintetteket, hogy felhasználónevüket és jelszavukat soha ne közöljék

és soha ne tegyék hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az Adatkezelő a felhasználónév és a

jelszó illetéktelen felhasználásából eredő következményekért a felelősségét kizárja.

Amennyiben az Érintett felhasználóneve vagy jelszava harmadik személy tudomására jutott, az Érintett

haladéktalanul értesíteni köteles az Adatkezelőt.

1.3. Az Elmentett autók adatai

Miután az Érintett a felhasználónév és a jelszó megadásával bejelentkezik a Webshop-ba, az Érintett az

Adatkezelő árukínálatában a gépjárművek műszaki paramétereinek megadását követően kereshet olyan

termékeket (így különösen, gépjármű-alkatrészek, tartozékok), melyek felhasználhatósága a gépjármű

műszaki paramétereitől függenek. Ezen termékekre a továbbiakban mint „Alkatrészek”, külön-külön

mint „Alkatrész” hivatkozunk. Alkatrészre történő keresés esetén az Érintettnek minden esetben meg

kell adnia az érintett gépjármű műszaki paramétereit.

Miután az Érintett a felhasználónév és a jelszó megadásával bejelentkezik a Webshop-ba, az ’Elmentett

autók’ menüpont alatt rögzíthet gépjárműveket műszaki adataik megadásával annak érdekében, hogy

ezen Elmentett autók esetében az Alkatrészek keresése hatékonyabb legyen.

1.4. A Webshop menüjének és kinézetének testreszabása

Miután az Érintett a felhasználónév és a jelszó megadásával bejelentkezik a Webshop-ba, az Érintett a

’Beállítások’ menüpont ’Menü testreszabása’ és ’Kinézet változtatása’ almenüpontban módosíthatja a

Webshop menüjét és kinézetét.

Miután az Érintett a módosításokat elvégezte, a Webshop felülete az Érintett bejelentkezését követően a

módosításoknak megfelelően jelenik meg az Érintett számára.

1.5. Az Érintett böngészője által megküldött adatok

Amikor az Érintett a böngészője segítségével behívja a Webshop weboldalát, az Érintett böngészője

technikai jellegű adatokat közöl az Adatkezelővel, melyet az Adatkezelő rögzít. A közölt adatok a

böngésző típusától és beállításaitól függően változhatnak, azonban általában az alábbi adatokat

tartalmazzák:


a) az Érintett által használt böngésző típusa és verziószáma, felbontása;

b) az Érintett által használt számítógépen vagy egyéb eszközön futó operációs rendszer típusa és

verziószáma;

c) az Érintett által használt böngésző ún. sütik fogadására és ún, javascript kódok futtatására

irányuló beállítási adatai;

d) az Érintett böngészővel összefüggésben használt egyéb kiegészítő szoftverek, így különösen a

Flash Player és Java meglétére és típusszámára vonatkozó adatok;

e) az Érintett IP címe, lokális IP címe;

f) az Érintett által használt számítógép vagy egyéb eszköz felbontása;

(a továbbiakban együttesen: „Informatikai adatok”).

Az Adatkezelő az Informatikai adatokat nem hozza kapcsolatba az Érintettel. Amennyiben azonban az

Érintett az általa használt eszközről és/vagy IP címről már korábban bejelentkezett a Webshop-ba, az

Adatkezelőnek rendelkezésére állnak azok a technikai feltételek, amelyek segítségével az Informatikai

adatokat kapcsolatba hozhatja az Érintettel. Ennek megfelelően az Informatikai adatok az Infotv. 4. § (3)

bekezdése értelmében az Érintett személyes adatának minősülnek.

1.6. http sütik

Miután az Érintett a felhasználónév és a jelszó megadásával bejelentkezik a Webshop-ba, az Adatkezelő

egy információcsomagot tartalmazó fájlt, azaz http sütit küld meg az Érintett által használt számítógép

vagy egyéb eszköz böngészőjének. A böngésző ezt a http sütit az Adatkezelő szerveréhez intézett

minden irányított kérés esetén visszaküldi az Adatkezelő szerverének.

Az Adatkezelő http sütije nem tartalmaz olyan információt, amely önmagában személyes adatnak

minősülne. A http sütikben tárolt információ alapján önmagában az Érintett nem beazonosítható. Miután

azonban az Adatkezelő adatot tárol a szerverén arról, hogy melyik Érintett részére melyik http süti lett

megküldve, az Adatkezelő a szervere részére visszaküldött http sütiben található információ alapján

össze tudja kapcsolni az Érintettnek a Webshop-ban végzett tevékenységét az Érintettel.

Miután az Adatkezelőnek rendelkezésére állnak azok a technikai feltételek, amelyek segítségével a http

sütiket kapcsolatba hozhatja az Érintettel, a http sütik az Infotv. 4. § (3) bekezdése értelmében az

Érintett személyes adatának minősülnek.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a böngészőjük beállításainak módosításával megakadályozhatják a

http sütik fogadását, illetőleg törölhetik a már fogadott http sütiket az általuk használt számítógép vagy

egyéb eszköz. Kérjük, hogy e tekintetben tanulmányozni szíveskedjenek a böngészőjük használati

útmutatóját.

1.7. Az Érintett keresésére vonatkozó adatok

Miután az Érintett a felhasználónév és a jelszó megadásával bejelentkezik a Webshop-ba, az Érintett az

Adatkezelő árukínálatában Alkatrészeket, valamint gépjármű-típustól függetlenül használható egyéb

termékeket (az Alkatrészek és a termékek a továbbiakban együttesen mint „Termékek”, külön-külön

mint „Termék”) kereshet a Webshop-ban.

Az Adatkezelő az Érintett keresésére vonatkozóan az alábbi adatokat rögzíti:

a) cikkszámra történő keresés esetén:

o az Érintett bejelentkezésének időpontja;

o a keresés időpontja,

o a kereséskor használt IP cím,

o keresett cikk adatai;

b) gépjármű műszaki adatainak megadásával történő keresés esetén:

o az Érintett bejelentkezésének időpontja;

o a keresés időpontja,


o a kereséskor használt IP cím,

o a gépjármű műszaki adatai.

Az Adatkezelő az Érintett keresésére vonatkozó adatokat összekapcsolja az Érintett adataival.

1.8. Kosár tartalmára vonatkozó adatok

Miután az Érintett a felhasználónév és a jelszó megadásával bejelentkezik a Webshop-ba és megkeresett

egy Terméket, az Érintett a „Kosárba” linkre történő kattintással a kigyűjtheti azokat a termékeket,

amelyeket meg kíván rendelni az Adatkezelőtől. Az Érintett a kigyűjtést a Webshop ’Kosár’

menüpontjában érheti el. Az Érintett a Kosár tartalmát módosíthatja, vagy azt akár teljes egészében

törölheti a ’Teljes kosár törlése’ gomb használatával. A Kosárban szereplő Termékeket az Érintett a

’Megrendelés’ gomb használatával rendelheti meg az Adatkezelőtől.

A Kosár tartalma mindaddig változatlan marad, amíg az Érintett a benne szereplő Termékeket meg nem

rendeli, nem törli vagy nem módosítja. Az Adatkezelő a Kosár tartalmára vonatkozó adatokat azt

követően is megőrzi, hogy az Érintett kilépett a Webshop-ból. A Webshop-ba történő következő

belépéskor a Kosár tartalma azonos lesz az Érintett kilépésekor fennálló állapottal.

1.9. Az Érintett megrendelésére vonatkozó adatok

Amennyiben az Érintett a Webshop-on keresztül megrendel egy Terméket az Adatkezelőtől, az

Adatkezelő az Érintett megrendelésére vonatkozó adatokat rögzíti.

1.10. Az Érintett részére kibocsátott számlában megjelenő személyes adatok

Amennyiben az Adatkezelő számlát bocsát ki az Érintett részére, az Adatkezelő az 2007. évi CXXVII.

(ÁFA tv.) 169. § által meghatározott kötelező adattartalmat a számlázással összefüggésben kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az Érintett önkéntes hozzájárulása

Az 1.1-1.9 bekezdésben meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintettnek a

regisztráció során tett önkéntes hozzájárulása az Infotv. 3. § 7. bekezdése szerint.

2.2. Kötelező adatkezelés számlakibocsátás esetén

Az Érintett részére kibocsátott számlában megjelenő személyes adatok kezelésének jogalapja az ÁFA tv.

169. § szerinti kötelező adatkezelés.

3. Az Adatkezelés célja

3.1. A Regisztrációs adatok és a Felhasználói adatok kezelésének célja

d) az Érintett által megadott elérhetőségeken – elsősorban email-ben – és az Adatkezelő honlapján

tájékoztatás biztosítása és visszaigazolás küldése az Érintett részére a megrendeléseiről, annak

befogadásáról, teljesítéséről, a szavatossági és jótállási jogairól.

3.2. Az Elmentett autókra vonatkozó adatok kezelésének célja

Az Adatkezelő az Elmentett autókra vonatkozó adatokat az alábbi célból kezeli:

a) annak a lehetőségnek a biztosítása az Érintettek számára, hogy az Elmentett autókkal

kapcsolatosan az Érintettek akként kereshessenek Alkatrészeket a Webshop-ban, hogy minden

egyes keresés előtt ne kelljen megadniuk az érintett gépjárművek műszaki adatait.

3.3. A Webshop menüjének és kinézetének testreszabására vonatkozó adatok

kezelésének célja

Az Adatkezelő a Webshop menüjének és kinézetének testreszabására vonatkozó adatokat az alábbi

célból kezeli:

a) annak a lehetőségnek a biztosítása az Érintett számára, hogy a Webshop testreszabásával az

Érintett számára kényelmesebb, hatékonyabb legyen a Webshop kezelése az Érintett számára.

3.4. Az Informatikai adatok kezelésének célja

Az Adatkezelő az Informatikai adatokat az alábbi célból kezeli:

a) az Adatkezelő az Informatikai adatokat nem kapcsolja össze az Érintettel. Az Adatkezelő az

Informatikai adatokat azok statisztikai és egyéb elemzéssel arra használja fel, hogy a

felhasználói szokásokat az Érintettek beazonosítását lehetővé nem tevő módon elemezze és azok

alapján a Webshop továbbfejlesztésére vonatkozó technikai, üzleti és egyéb döntéseket

meghozza.

3.5. A http sütik kezelésének célja

a) az Érintettek azonosítása;

b) annak a lehetőségnek a biztosítása az Érintettek számára, hogy a Webshop-ot

rendeltetésszerűen használhassák;

3.6. Az Érintett keresésére vonatkozó adatok kezelésének célja

Az Adatkezelő az Érintett keresésére vonatkozó adatokat az alábbi célból kezeli:

a) az Érintett keresésére vonatkozó adatok statisztikai és egyéb elemzésével az egyes Termékek,

termékcsoportok iránti piaci igény felmérése, meghatározása, az elemzés eredményeképpen az

Adatkezelő termékkínálatára vonatkozó döntések előkészítése, tervezése és meghozatala, így

különösen így különösen a vásárlások éves periódusban való megoszlásának időbeli vizsgálata a

készletezés hatékonyabbá tétele érdekében, továbbá az ügyfelek igényeinek minél

hatékonyabban megfelelni képes szolgáltatási struktúra kialakítása.

3.7. A Kosár tartalmára vonatkozó adatok kezelésének célja

Az Adatkezelő a Kosár tartalmára vonatkozó adatokat az alábbi célból kezeli:


a) az Érintettek megrendeléseinek teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos

ellenőrzése, díjak és vételárak számlázása és érvényesítése, azok törvényes behajtásának

elősegítése;

b) a Kosár tartalmára vonatkozó adatok statisztikai és egyéb elemzésével az egyes Termékek,

termékcsoportok iránti piaci igény felmérése, meghatározása, az elemzés eredményeképpen az

Adatkezelő termékkínálatára vonatkozó döntések előkészítése, tervezése és meghozatala, így

különösen így különösen a vásárlások éves periódusban való megoszlásának időbeli vizsgálata a

készletezés hatékonyabbá tétele érdekében, továbbá az ügyfelek igényeinek minél

hatékonyabban megfelelni képes szolgáltatási struktúra kialakítása.

3.8. Az Érintett megrendelésére vonatkozó adatok kezelésének célja

Az Adatkezelő az Érintett megrendelésére vonatkozó adatokat az alábbi célból kezeli:

a) az Érintettek megrendeléseinek teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos

ellenőrzése, díjak és vételárak számlázása és érvényesítése, azok törvényes behajtásának

elősegítése;

b) az Érintett megrendelésére vonatkozó adatok statisztikai és egyéb elemzésével az egyes

Termékek, termékcsoportok iránti piaci igény felmérése, meghatározása, az elemzés

eredményeképpen az Adatkezelő termékkínálatára vonatkozó döntések előkészítése, tervezése

és meghozatala, így különösen így különösen a vásárlások éves periódusban való megoszlásának

időbeli vizsgálata a készletezés hatékonyabbá tétele érdekében, továbbá az ügyfelek igényeinek

minél hatékonyabban megfelelni képes szolgáltatási struktúra kialakítása.

3.9. Az Érintett részére kibocsátott számlában megjelenő személyes adatok kötelező

kezelésének célja

Az Adatkezelő az Érintett részére kibocsátott számlában megjelenő személyes adatokat az alábbi célból

kezeli:

a) jogszabályi megfelelés, így különösen az ÁFA tv. 169. §-ának és a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény (SZTV) 15. § (3) bekezdésnek való megfelelés

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az alábbi időpontokig kezeli az Érintett személyes adatait:

4.1. Regisztrációs adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a Regisztrációs adatokat az Érintett regisztrációjának megszüntetéséig kezeli.

4.2. A Felhasználói adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a Felhasználói adatokat – az Érintett által módosított mindenkori tartalommal - az Érintett regisztrációjának megszüntetéséig kezeli.

4.3. A Webshop menüjének és kinézetének testreszabására vonatkozó adatok, az

Elmentett autókra vonatkozó adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a Webshop menüjének és kinézetének testreszabására vonatkozó adatokat, valamint az

Elmentett autókra vonatkozó adatokat – az Érintett által módosított mindenkori tartalommal - az Érintett

regisztrációjának megszüntetéséig kezeli.


4.4. A Kosár tartalmára vonatkozó adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő a Kosár tartalmára vonatkozó adatokat – az Érintett által módosított mindenkori

tartalommal - az Érintett megrendelésének teljesítéséig, de legkésőbb az Érintett regisztrációjának

megszüntetéséig kezeli az alábbi kivétellel.

Az Adatkezelő a Kosár tartalmára vonatkozó adatokat a 3.7 bekezdés b) pontjában meghatározott célra

azok keletkezését követő 2. naptári év végéig kezeli.

4.5. Az Informatikai adatok és az Érintett keresésére vonatkozó adatok kezelésének

időtartama

Az Adatkezelő az Informatikai adatokat és Érintett keresésére vonatkozó adatokat azok keletkezését

követő 2. naptári év végéig kezeli.

4.6. A http sütik

Az Érintett által használt számítógép vagy egyéb eszköz böngészőjének megküldött http sütik lejáratának

időtartama 30 nap.

4.7. Az Érintett megrendelésére vonatkozó adatok kezelésének időtartama

Az Adatkezelő az Érintett megrendelésére vonatkozó adatokat a megrendelés teljesítésétől számított 10

évig kezeli az alábbi kivétellel.

Az Adatkezelő az Érintett megrendelésére vonatkozó adatokat a 3.8 bekezdés b) pontjában

meghatározott a megrendelés teljesítését követő 2. naptári év végéig kezeli.

4.8. Az Érintett részére kibocsátott számlában megjelenő személyes adatok kezelésének

időtartama

Az Adatkezelő az Érintett részére kibocsátott számlában megjelenő személyes adatokat ÁFA tv. 179. §

(1) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § (3) bekezdése, az SZTV 169. §

(2) bekezdése előírásainak megfelelő időtartamig kezeli.

Az Érintett részére kibocsátott számlában megjelenő személyes adatok kezelésének kötelező jellege

folytán az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem eredményezheti Érintett részére kibocsátott

számlában megjelenő személyes adatok kezelésének befejezését.

5. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelők az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe

a) Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest, Dózsa

György út 48/C., cégjegyzékszám: 01-09-071057)

b) Qualysoft Informatikai Zrt. ( 1118 Budapest, Rétköz u. 5., cégjegyzékszám:01-10-044536)

6. Kik ismerhetik meg az adatokat?


6.1. Az Érintettek személyes adatait kizárólag az Adatkezelő és az Adatkezelő adatfeldolgozóinak azon

munkavállalói ismerhetik meg, akik munkaköri kötelezettsége az adatkezelés céljának

megvalósításában való közreműködés.

6.2. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére.

7. Az Érintett jogai

7.1. Az Érintettek jogait, valamint az Adatkezelő ezzel kapcsolatos kötelezettségeit az Infotv. 14.-19. §,

határozza meg.

7.2. Az Érintett jogosult az önkéntes hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. Az Érintett

hozzájárulásának visszavonása az Érintett regisztrációjának megszüntetése iránti szándék

bejelentésének tekintendő. Az Érintett hozzájárulásának visszavonása esetén az Adatkezelő 30

napon belül megszünteti az Érintett regisztrációját, valamint a törli az Érintettnek a kötelező

adatkezeléssel nem érintett személyes adatait, illetőleg megszünteti annak a technikai feltételeit,

hogy adatok összekapcsolhatók legyenek az Érintettel.

7.3. Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes

adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – az Érintett részére kibocsátott számlában

megjelenő személyes adatok kötelező kezelésének kivételével - törlését vagy zárolását.

7.4. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

7.5. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban

30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a

tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az

Adatkezelő tájékoztatásonként 5.000.- Ft költségtérítést jogosult felszámítani. A már megfizetett

költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése

helyesbítéshez vezetett.

7.6. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban

meghatározott esetekben tagadhatja meg.

7.7. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás

megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása

esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

7.8. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig

értesíti.

7.9. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az

Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

7.10. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; ha az Érintett – az 7.3 bekezdésben

foglaltak szerint - kéri; ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; végül ha azt a bíróság vagy a Hatóság

elrendelte.

7.11. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos


érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.12. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható

meg egyértelműen.

7.13. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés

mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

7.14. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a

kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem

elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8. Az Érintett tiltakozása a személyes adatának kezelése ellen

8.1. Az Érintettek tiltakozási lehetőségét, valamint az Adatkezelő ezzel kapcsolatos kötelezettségeit az

Infotv. 21. §, határozza meg.

8.2. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik

személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a

személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

8.3. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb

15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát

megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszünteti, és az adatokat

zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,

akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8.4. Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, illetve ha az Adatkezelő a 8.3 bekezdés

szerinti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától

számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9. Az Érintett egyéb jogorvoslati lehetőségei

9.1. Az Érintettek jogorvoslati lehetőségeit, valamint az Adatkezelő ezzel kapcsolatos kötelezettségeit az

Infotv. 22. §, határozza meg.

9.2. Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 8. fejezetben meghatározott esetekben az

adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10. Az Érintett kitiltása

10.1. Amennyiben az Érintett nem minősül fogyasztónak, illetőleg amennyiben a Webshop-ot

rendeltetésellenesen használja, az Adatkezelő az Érintettet kitiltja a Webshop-ból, a Webshop-hoz

való hozzáférését felfüggeszti és az Érintett adatait zárolja.

10.2. A Webshop rendeltetésellenes használatának minősül különösen

a) amennyiben az Érintett lehetőséget biztosít harmadik személyek számára, hogy a Felhasználói

adataival a Webshop-ba belépjen;


b) a Webshop olyan használata, amelynek közvetett vagy közvetlen célja vagy eredménye, hogy a

fogyasztó, vagy bármely harmadik személy az Adatkezelő árukészletével kapcsolatos adatokat

vagy adatbázist akár egészben, akár bármely részében kimásolja vagy újrahasznosítsa,

valamint amely ezek bekövetkezésével fenyeget. Ilyennek minősül különösen, amennyiben az

Érintett több mint 200 alkalommal végez keresést az Adatkezelő Termékei között anélkül, hogy

az Érintett Terméket rendelne.

10.3. Az Adatkezelő az Érintettet az Érintett által megadott elektronikus elérhetőségén tájékoztatja a

kitiltásról. Az Érintett a tájékoztatás részére történő megküldését követő 15 napon belül tiltakozhat

a kitiltással szemben. Az Adatkezelő a tiltakozást a 8.2 bekezdés szerint bírálja el azzal, hogy az

Érintett tiltakozásának megalapozottsága esetén az Érintett adatainak zárolását feloldja,

helyreállítja a Webshop-hoz való hozzáférését és kitiltást megszünteti.

10.4. Amennyiben az Érintett a 10.3 bekezdésben meghatározott határidőn belül nem tiltakozik a

kitiltással szemben, vagy az Adatkezelő az Érintett tiltakozását megalapozatlannak találja, az

Adatkezelő a tiltakozási határidő elteltét, illetőleg az Adatkezelői döntés Érintett részére történő

megküldését követő 30 napon belül az Érintett regisztrációját megszünteti.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Az Érintett részére elektronikus úton küldött tájékoztatás esetén vélelmezendő, hogy az Érintett a

tájékoztatást a részre történő megküldés napján kézhez vette.

11.2. Az Érintett a tájékoztatás iránti igényét, tiltakozását az Adatkezelő első fejezetben meghatározott

elérhetőségeire küldheti meg.

11.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor irányadó adatvédelmi

és adatvédelemmel kapcsolatos ágazati jogszabályi rendelkezések, így mindenek előtt az InfoTv.

vonatkozó rendelkezési az irányadók.

11.4. Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi tájékoztatót és szabályzatot a jogszabály keretei között

egyoldalúan bármikor módosítani, az nem tekinthető az Érintettel kötött valamely szerződés

egyoldalú módosításának. A jelen Adatvédelmi tájékoztatónak és szabályzatnak az Érintett részére

kötelezettséget keletkeztető tartalmú módosítása csak akkor lép hatályba, ha arról az Érintettet az

Adatkezelő írásban vagy elektronikus üzenet útján értesítette és arra az Érintett annak

kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz észrevételt.

12. Adatbiztonsági rendelkezések

12.1. Az input és output adatok, adatbázisok köre behatárolt, dokumentált, információnk szerint

adatvesztés a belső automatizmusok miatt nem történhet.

12.2. Fejlesztéseink programdokumentációban rögzítettek, a korábbi verziók megőrzése mellett

verziócserével teljes körű adatmentés történik.

12.3. Az adatkimentési gyakoriság, az archiválás módja, üteme, formája számítástechnikai illetve egyéb

szabályzatainkban rögzített. Szabályzataink, követett eljárásaink megfelelnek a mindenkori

elévülési és formai szabályoknak. A rendszer és egyes moduljai egymással zárt és ellenőrzött

rendszert alkotnak.

12.4. A jogosultsági és hozzáférési szintek ellenőrzöttek, dokumentáltak, a hozzáférési jelszavak

folyamatosan karbantartottak. Nincs tudomásunk arról, hogy illegális hozzáférésből eredően a

szokásos üzletmenetben adatvesztés, adatfelülírás fordult volna elő. A hozzáférések,

jogosultságok, rendszerszintű kötelezettségek, felelősségek a munkaköri, illetve egyéb belső

szabályzatainkban írásban rögzítettek. A jogosultságregisztráció egységes normarendszer szerint

ellenőrzött.

Verzió: V1.1

Hatályos 2015. március 2. napjától.